องค์กรวชิราวุธวิทยาลัย

 

     
  คณะกรรมการดูแลและพัฒนาความเป็นอยู่ของนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔  
     
 
  ๑. นายวราห์  สุจริตกุล ประธาน
  ๒. ผู้บังคับการ รองประธาน
  ๓. พลตำรวจโท อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร กรรมการ
  ๔. ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ กรรมการ
  ๕. แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร กรรมการ
  ๖. ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์ กรรมการ
  ๗. นาวาเอก ภาณุพันธุ์  ทรัพย์ประเสริฐ กรรมการ
  ๘. นางน้ำค้าง  พึ่งทอง กรรมการ
  ๙. รองผู้บังคับการด้านกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นายธนัช  เทียมวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482