องค์กรวชิราวุธวิทยาลัย

 

     
  คณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔  
     
 
  ๑. ดร.วิไท  สันติประภพ ประธาน
  ๒. รศ.ดร.อนุมงคล  ศิริเวทิน ที่ปรึกษา
  ๓. ผู้บังคับการ รองประธาน
  ๔. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ
  ๕. หม่อมหลวงปริยดา  ดิศกุล กรรมการ
  ๖. ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ กรรมการ
  ๗. ดร.ธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์ กรรมการ
  ๘. นายธนกร  จ๋วงพานิช กรรมการ
  ๙. รองผู้บังคับการด้านวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายเดชนะ  สิโรรส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวดวงกมล  ดีสอน ผู้ช่วยเลขานุการ
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482