องค์กรวชิราวุธวิทยาลัย

 

     
  คณะกรรมการบริหารวชิราวุธวิทยาลัย  
     
 
  ๑. ดร.เตช  บุนนาค ประธาน
  ๒. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล รองประธาน
  ๓. นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล กรรมการ
  ๔. นายสุรเดช บุณยวัฒน กรรมการ
  ๕. นายธาดา เตียประเสริฐ กรรมการ
  ๖. นายพัลลภ นาคพิทักษ์ กรรมการ
  ๗. หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการ
  ๘. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ
  ๙. ผู้บังคับการ กรรมการและเลขานุการ
๑๐. รองผู้บังคับการสายงานบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482