องค์กรวชิราวุธวิทยาลัย

 

     
  คณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย  
     
 
  ๑. ศาสตราจาย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการ
  ๒. นายเตช  บุนนาค อุปนายกกรรมการอำนวยการ
  ๓. นายสุภัทร  จำปาทอง กรรมการ
  ๔. พลตำรวจโท อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร กรรมการ
  ๕. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล กรรมการ
  ๖. นายปรีชา  วัชราภัย กรรมการ
  ๗. นายการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ กรรมการ
  ๘. นายบรรยง  พงษ์พานิช กรรมการ
  ๙. นายคุรุจิต  นาครทรรพ กรรมการ
๑๐. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
๑๑. นายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล กรรมการ
๑๒. นายวิรไท  สันติประภพ กรรมการ
๑๓. นายธาดา  เตียประเสริฐ กรรมการ
๑๔. นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ
๑๕. นายสุรเดช  บุณยวัฒน กรรมการ
๑๖. ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482